ӨӨРД-ХАЛЬМГИН АЛДРТА ҮРН ТАРАЛҢГИН ОРНД ТӨРХИГ КҮСЧ…

Манҗин Аркадь насан барснас көлтә нарт-делкән бүк моңһлчуд ик гидгәр һашудҗ бәәнә. Эндр нертә көгҗмч бурхн болсн 7 өдр. Шинҗәңгин Байн-Һол моңһлын эврән засх төөргин Хэҗн шияни өөрдүд хурл (молебен) кеһәд, йөрәл тальвад, 1000 зулыг Хальмгин алдрта дуучд нерәдәд өргсмн.

Видеобичлһиг Вконтактед мана төвин халхт үзҗ чаднат.