БӨК-БӘРЛДӘГ СУРҺУЛЬЧНРТ ХАЛЬМГАР ЗААҖ ӨГХ

Эндр Хальмг келн өргҗлтин төвд нег соньн харһлт болсмн. Мана Төвин гиичнр – доцент, багшллһна номин кандидат Василий Цандыков болн Хальмгин грек-римин бөк-бәрлдәнә холвана ахлач Владилен Балдашинов болв.

Хальмг келн өргҗлтин төвин көдләчнр ирсн гиичнрлә хамдан бөк-бәрлдәг өргҗүлхин тускар күүндв. Төвин талас хальмг бөкнрт бөк-бәрлдәнә нер-томьяс өггдхмн. Нань чигн талар нег-негндән тус күргхмн гиҗ бооца тогтасн биләвидн.

Цааранднь бөк-бәрлдәг таңһчин дундын сурһульмудт заадг болх. Эн туста көдлмшт хальмг келиг чигн керглхмн.

Хальмг келн өргҗлтин төвин Зәңгллһнә үүлчлһ