НҮҮРЛГЧ ОРМ ЭЗЛСДИГ АЧЛСМН

Эндр Хальмг келн өргҗлтин төвд марһанд орлцад нүүрлгч орм эзлсн хойр күн ирәд, ачлвран авсмн.

Төвин көдләчнр 3-гч орм эзлсн Босхмҗин Хөөчин Антонина болн 2-гч орм эзлсн Даван Эрднин Байртад ачлвр болн һашгудынь бәрүләд йөрәв. Марһана дииләчнр чигн ханлтан өргәд Төвин көдлмш уралан йовхин төлә йөрәл тальвсмн.