ЭРИН ҺУРВН НААДН

Маңһдур буйн иктә Үрс Сар эклхмн. Хальмг Таңһчин Төв Хурл «Бурхн Багшин Алтн Сүм» эн сәәхн учрта байрин сард зөрүлҗ эрин һурвн наад давулв. Келхд, эрт урд цагас авн мана өвкнр җил болһн Үрс Сариг угтҗ, наад йовулдг бәәсмн. Ода эн сәәхн авъяс шинәс сергәгдҗ эклхнь ик сән йовдл мөн.

ХУРЛ БОЛЖАХ КЕМ

         Нарн өдрлә, май сарин 29-д, Һанцхн Уласна өөр Бурхн Багшин Алтн Сүмин гелңгүд ик гидг хурл* давулад, «Өөрдин орна теңгрин саң» гисн судриг умшч өгн, Һалын Окн Теңгрт, олн деедс, бурхдт саңгин идә өргсмн. Саң өргхәр ирсн күмс цөөкн биш билә. Зәрмнь эврә машиһәр, зәрмнь Төв Хурлын зогсалас һардг автобусар ирлә. Хөөннь цуглрсн улс, бөкнр, харвачнр, уначнр чигн бүгдәрн наад давулдг талвңд одсмн.

         Эрин һурвн нааднд зөвкн* хальмг хувц өмссн Хальмг Таңһчин иргд орлцх йоста билә. Тиим болв чигн орлцачнр үнәр олар ирсмн. Тәмрчнр, шүүһәчнр, зәрм хәләһәчнр чигн үндсни хувцта ирснь нүд байрлулдг билә. Эн наадн хальмг сойлын босхмҗд ик тәвц орулсн болдг. Тиим сәәхн керг-үүлдвриг давулхд Алтн Сүмин гелңгүдт олн күн дөңгән күргсмн. Үлгүрнь, Владимир Нохашкиев һазр һарһҗ өгч, Олег Цохоров олн-әмтнд хот-хол өгч, Олег Бартунов тәмрчнриг шаңнхин төлә 500 миңһ һарһҗ өгч, нань чигн олн улс бас туслҗ. Мана Хальмг келн өргҗлтин төвин көдләчнр эрин һурвн наад давулхд бас тусан хальдав.

Хальмг келн өргҗлтин төвин Зәңгллһнә үүлчлһ

Хурл – молебен

Зөвкн – только