ШҮЛГҮД УМШЛҺНА МАРҺАН (Көглтин Даван 100 җилин өөнд)

Эндр, апрель сарин 22-т, Амр-Санани нертә дегтрин саңд Көглтин Даван 100 җилин өөнд нерәдгдсн «Весь мир во мне, и в мире я — как дома» гидг нертә шүлгүд умшлһна марһан давулгдв. Марһана бүрдәһәчнр – Хальмг Таңһчин болвсрлын (сурһуль-эрдмин) мергҗлин ниицән, Хальмг Таңһчин Амр-Санани нертә үндснә дегтрин саң болн Хальмг Таңһчин «Хальмг келн өргҗлтин төв».

Әрәсән Холвана Олна палатын гешүн, Бурхн Багшин Алтн Сүмин закрһач Йонтн-гелң, Хальмг Таңһчин Мергҗлин Ниицәнә ветеранмудын хүүвин ахлач Дорджиева Клара Улюмджиевна, Мергҗлин Ниицәнә болн болвсрлын ветеран Гаряева Галина Наминовна, Мергҗлин Ниицәнмүдин җисәнә ветеран Наминова Ирина Сергеевна, Элстин техническ лицейин орс келн болн утх-зокьялын багш, таңһчин Көглтин Даван шүдгүд умшлһна түрүн марһана дииләч Сокольцова Наталия Константиновна болн Хальмгин олн зүүлин халхар үүлдҗәх мергҗлин ниицәнмүдин ахлачнр марһана ачта гиичнр болсмн.

Әрәсән Холвана сойлын ачта көдләч, «Калмыкия» гидг таңһчин зәңгллһнә агентствин ах редактор Дорджиева Данара Басанговна марһана жюрин ахлач болсмн. Түүнәс нань шүлгч, Әрәсән бичәчнрин Ниицәнә гешүн, олн улсин бичәчнрин холвана гешүн Бадакова Татьяна Ивановна, Хальмг Таңһчин ачта җөҗгч (артистк) Параева Тамара Георгиевна, Хальмгин мергҗлин ниицәнмүдин холвана ахлач Эренценов Михаил Андреевич жюрид орлцсмн.

«Эндр мадн мана алдр хальмг шүлгчин зун насни өөниг темдглҗ бәәнәвидн. Эн күн мана Хальмг Таңһчиг, мана хальмг келиг алтн делкә деер делгрүлҗ, алдршулҗ йовсн күн болҗана. Тер төләд ода эндр бидн цуһар эн күүг халун седклин үгәр санад, седклдән, ухан-санандан сергәһәд йовҗанавидн. Зуг Көглтин Даваг җилдән нег дәкҗ санх керг уга. Бидн цуһар хальмгуд болад, эврәннь сойлдан, келндән, эврәннь төрскн таңһчдан, теегтән хару болхла, бидн өдр болһн дегтрмүдинь умшч, цецн ухаһинь түүнәс авч йовх кергтә болҗанавидн», — гиҗ Хальмг келн өргҗлтин төвин закрл (директор) марһан эклхд келсн билә.

Марһанд олн күн орлцсн болв. Көглтин Даван шүлгүдинь зәрмнь хальмг келәр, зәрмнь орсар умшч өглә. Немәд келхд, һанцхн Хальмг Таңһчин иргд биш, Әәдрхнә муҗас ирсн орлцачнр чигн марһанд орсн билә. Тернь йир сән. Яһад гихлә, хәр һазрас ирсн күмс орлцснь хальмг утх-зокьял, тер тоод шүлглән чигн, олн әмтиг негдүлдг, седклинь авлдг сәәхн юмн болдгин темдг мөн.

Хальмг келәр умшсн орлцачнрин дунд түрүн орм эзлснь — Баһ-Дөрвдә района Зурһан селәнә дундын сурһулин багш Каруева Эльза Петровна («Зурмнла кесн күүндвр» гидг шүлг умшла). Орсар умшсн орлцачнрас диилснь — Целинн района Ик-Чонса дундын сурһулин багш С.О.Дорджиева («От правды я не отрекался» гидг шүлг умшла).

Цааранднь чигн иим олн маһан давулгдхла, хальмг кел-сойл өргҗәд, делгрәд йовхнь лавта.