БАГШИН ӨДРИН БАЙР КҮРГИЙ!

Саңһҗин Бося

Багш

Багшин медрл гисн

Басл янзта, зүстә.

Ээҗ гисн үглә

Элдү сәәхн зокаста!

Багшан, Багшан күндлий,

Ачта неринь өргий!

Үзсн, келсн тоотынь

Ухандан хадһлҗ тодлый!

Насндан Багшан күндлхлә,

Нернь кезәд чигн мөңкрнә.

Өгсн соньн сурһмҗнь

Оньдин тусан күргнә.

Багшин цаһан седкл

Байр, урмд өгнә.

Сурһуль, дамшлт авхд

Сәкүсн болҗ хәәрлнә.

Өгсн гүн медрлнь

Өлзәтә җирһл делднә.

Аврңһу эңкр Багшиннь

Ач икинь хәрүлий!