БУРУ БИЧӘ ТООЛЫЙ

Хальмгар «миллиард» гидгиг яһҗ келхмб? «Миллион — сай», энүг меддг күн олн. Миллиардыг зәрмснь «җува» гиҗ келнә, триллионыг- «дуңшур». Эннь яһад буру болдгинь хәләй.

Сай гидг тооһин нернә дарунь үннәр җува, дуңшур хойр нерн йовна. Орс келнд болхла миллионын дарунь миллиард болн триллион йовдм. Тегәд зәрм күмс орс келнә
логикинь дахад, җува дуңшур хойриг миллиард триллион хойр үгәр орчулна. ЗУГ(!) орс келнд миңһнә дарунь йовдг ик тооһин нердүдт даңгин һурвн тиг (ноль) немнә. Хальмг келнд болхла миңһнә дарунь
һанцхн нег тигиг немхлә, шуд шин нерн һардм: миңһн, түмн, бум, сай.

Тегәд сайд нег тигиг немхлә, җува болдм. Энүнәс җува гисн үг арвн сай гисн утхта болдгнь тодрха медгднә. Дуңшур болхла — зун сай. Тиигхлә, миллиардыг юн гиҗ келхмб? Эн тооһин хальмг нерн болхла — ТЕРБУМ.

МАНҖИН Санл