ЦАГИН СЕЛГӘН

“Орчлң селгәтә, орн ясата”, “цагнь болхла цасн деер түүмр шатдг”, “цаг негәрн бәәдг уга, цаклдг көкәрн бәәдг уга” гиҗ мана мергн өвкнр цагин селгәни тускар цецн ашлвр кесн болдг. Тер мет нег үй һәәлгдҗ мартгдҗ йовсн хальмг келн цагин селгәһәр сергәгдҗ, хәрү делгрҗ йовна. Цагин эркәс давдг арһ уга. Тер төләд, сергәгдәд делгрҗәх хальмг келни өргн урсхлыг кен чигн бооһад зогсаҗ чадшго. Хәрнь, кен ухата, седвәртә күн “далад дусал немрлҗ”, төрскн келни төлҗлтин үүлст арһ чидләрн тусан күргх йоста. Эн өргн утхта үг: төрскн келәрн келх, бичх, зааҗ сурһх болн төрскн келән шинҗлҗ ном-дегтр түүрвх, зокъялын келнд кев-җурм тогтах, төр-таңһчин халхас чик бодлһ йовулх, эд-мөңгәр туслх тергүтн олн зүүл энүнд багтхмн. Ямаран чигн келиг сергәҗ делгрүллһни эклц бую (бую – эс гиҗ) негдгч шат-девсңнь зокъялын келнд диг-кемҗә тогтах йовдл болна. Эн кергиг чикәр эс шиидхлә, кел делгрүллһни көдлмшин йовудт уршг-яршгта учр олн учрх болчкад, ашнь чигн сән болшго. Тер учрас, хальмг зокъялын келнд диг-кемҗә тогтах йовдлыг одагин һоллгч эркн үүрг-даалһвр болһҗ үүлдх кергтә.

ОМАДН ОВГТА ҖИҖӘН ЭРДНЬ-БАЙР,
келн-бичгин ухани дед номтн

Элст балһсн
1994 они 12 сарин 17-д

Үгин Эрк гидг толиг сайтын дегтрин саңд олҗ чаднат