ХАЛЬМГАР МЕНДЛХ АРВН ХОЙР АРҺ

«Тана һазрт эврә келәрн күүнддг күмс ховр, зуг күн болһн эврәһәрн мендлнә. Манад болхла, тиим биш. Келән меддг, келәрн күүнддг күмн, эн тана һазрла әдлцүлхлә, олн болдм. Гив чигн орсар күүндхләрн, мендллһән чигн бас нурһлҗ орсар келнәвидн», — гиҗ нег буряд залу алң болад
келсмн. Келсн үгнь үнн болв чигн манахс
«Мендвт» гисн һанцхн үгиг тоть шовун
мет давтад кергләд бәәҗ, оңдан үгмүдиг
меддго кевтә. Тегәд эндр хальмгар мендлх
арвн хойр aph бичәд өгий!

МЕНДВТ! (МЕНД!). Үннәр келхлә, эн үг
һурвн салу үгмүдәс тогтҗ. Урднь мана
өвкнрин келәд бәәсн «Mende bui Тa?» гисн
сурврин һурвн үг амн келлһнд нииләд,
«Мендвт?» гиҗ хүврсмн. Одак «буй» гидг үг
«бәәнә» гисн утхта. Тегәд «Мендвт» гихлә,
«Менд бәәнтә?» гиҗ сурснла әдл. Ода күртл
зәрм көгшдүд болн хальмг келнә багшнр
«Мендвт» гисн үгд «Бәәнә» гидг хәрү өгдмн.

МЕНД БӘӘНТӘ? (МЕНД БӘӘНЧ?). «Мендвт»
гихин ормд «Менд бәәнтә?» гиҗ сурхла, бас
болна. Тегәд мендллһнә aph хойр болв.

СӘН БӘӘНТӘ? (СӘН БӘӘНЧ?). «Менд» гисн
үгиг «Сән» гисн үгәр сольхла, мендллһнә
aph һурвн болҗ одна.

СӘН МЕНД БӘӘНТӘ? (СӘН МЕНД БӘӘНЧ?).
«Менд» «сән» хойринь мел салһад керглх кергтә гиҗ кен келсмб? Хамтрулад чигн
керглҗ болна. Эннь — мендллһнә дөрвдгч аph.

ЯМАРАН БӘӘНӘТ? (ЯМАРАН БӘӘНӘЧ?).
Энүг һанцхн «Мендвт» гиҗ келснә дарунь
керглнәт? «Мендвт» гиҗ келснә ормд
керглий! Яһад болхш?!

ЯҺҖ ЙОВНТА? (ЯҺҖ ЙОВНЧ?). Зурһадгч аph иим болдм.

СӘН ХОНВТА? (СӘН ХОНВЧ?). Өрүн
харһлдсн эс гиҗ нег герт хонсн болхла, «Сән
хонвта?» гиһәд сурдм. Энүг немәд керглхлә,
мендлх долан aph меддг болхт.

ӨРҮНӘ МЕНД! ӨДРИН МЕНД! АСХНА
МЕНД! СӨӨҺИН МЕНД!
Энүг мана өвкнр керглдг уга бәәсмн.
Европын келмүдәс зееләд авсн юмн. Зуг
мендллһнә шин арһс талдан келнәс зееләд
авч болхший? Болна гиҗ санҗанавидн.
Немәд келхд, Моңһлд «Өглөөний мэнд!»,
«Оройн мэнд!» гих мет үгмүдиг сәәхн
керглдм, тегәд ямаран чигн асудл теднд
һархш. Бас «Орс-хальмг күүндврч» гидг
дегтрт үүнлә әдл «Сән өрүн» гидг мендллһ
олзлгдна.

ҮВЛӘС МЕНД ҺАРВТА? (ҮВЛӘС МЕНД
ҺАРВЧ?). Эн сурвриг өдр болһн керглҗ
болшго. Һанцхн Цаһан Сарла олзлх
мендллһ. Эн болхла, арвн хойрдгч аph.


Маһд уга үүнәс чигн олн эв-арһсиг меддг
болхт. Зуг эн ниитллдән* орулхар седсн
сананмдн болхла иим — «Келән байжулый!»

МАНҖИН Санл

*Ниитлл — публикация