ШАРАДА ШАР БОГШУРҺА

Шарада Шар богшурһа шарлҗн деер сууҗ. Шарлҗн хошңгинь хатхч. Тегәд: «Чамаг-чамаг, хөөнд оч келнәв», — гинә.
Тегәд хөөнд одад, келнә: «Тенд шарлҗн хошнгим хатхв, түнгиг оч ид!» — гинә.
— Түнгичн оч идх биш, сүүлән әрә дааҗанав, — гинә хөн.
— Чамаг-чамаг, чонд оч келнәв, — гинә.
Чонд ирәд:
— Түүнд нег хөн сүүлән әрә дааҗ бәәнә, түнгиг оч ид! — гинә.
— Түнгиг оч идх биш, адучнрас көөлһәд үкҗәнәв, — гинә.
— Чамаг-чамаг, адучнрт оч келнәв! — гинә.
Адучнрт ирәд келнә:
— Түүнд нег чон бәәнә, түнгиг оч көөтн, — гинә.
— Түүгичн оч көөх биш, адуһан геечксн хаанас әәһәд үкҗәнәвидн, — гинә.
— Чамаг-чамаг, хаанд оч келнәв! — гинә.
— Хан-хан, адучнртн адуһан геечкҗ, теднән оч уурлтн! — гинә.
— Тедниг оч уурлх биш, әрмгән әрә дааҗанав, — гинә.
— Чамаг-чамаг, хулһнад оч келнәв! — гинә.
Хулһнад ирәд келнә: «Түүнд нег хан әрмгән дааҗ чадҗана, түүгиг оч мер!» — гинә.
— Түнгичн оч мерх биш, миисәс көөлһәд үкҗәнәв, — гинә.
Тиигхлә келнә: «Чамаг-чамаг, миист оч келнәв», — гинә.
— Мис, мис, тенд нег хулһна бәәнә. Түнгиг оч бәр, — гинә.
— Түнгичн оч бәрх биш, күүкд-көвүдәс ноолулад үкҗәнәв, — гинә.
— Чамаг-чамаг, күүкд-көвүдт оч келнәв, чамаг ноолтха, — гинә.
Көвүд-күүкдт келнә: «Тенд нег мис бәәнә, түнгиг оч ноолтн», — гинә. Тиигхләг: «Түнгичн оч ноолх биш, туһлан көкүлчкәд, экәсн уурлулад үкҗәнәвидн», — гинә.
— Чамаг-чамаг, экттн оч келнәв, — гинә. Экнртнь ирәд келнә:
— Көвүд-күүкдтн туһлан көкүлчкҗ, теднән оч уурлтн, — гинә.
— Тедничинь оч уурлх биш, ноосан савҗ чадҗанавидн, — гинә.
— Чамаг-чамаг, салькнд оч келнәв! — гинә.
Салькнд ирәд: «Тер эмгд ноосан савҗ чадҗана, тедниг оч
савҗасн ноосинь үләһәд нисктн, үләтн», — гинә.
Тиигхләнь, салькн ирәд, хү өскәд, ноосинь авад йовҗ одна.
Тиигхлә ноосинь авад йовҗ одсн эмгд күүкдән шоодна, күүкднь
миисән ноолна, мииснь хулһнаһан бәрнә, хулһнань хаана әрмг оч
мернә, хан адучнран шоодна, адучнр чонан көөнә, чон хөөнәннь
сүл оч иднә, хөн шарлҗнаннь үзүр оч хазна. Тегәд Шарада Шар
богшурһа һош-һош инәһә бәәҗ, һолһань хаһрад үкҗ одна.

Боктан Шанян келсн тууль.