«УС ҮЗЛГО |БӘӘЖ] ҺОС ТӘӘЛДГО» ГИДГ ҮЛГҮР ҺАРСНА ТУСКАР

Кезәнә бәәҗ. Нег гергн залу хойр бәәҗ. Күүкд тордго бәәҗ. Босч йовад, таалул болҗ йовад, әрлҗ оддг бәәҗ. Тегәд бурхн номд йовад үзүлхлә, бурхн ном келнә:

— Мис авад бәртн, — гинә.

Тегәд эдн мис авад бәрәд, теднд күүкд һарад, тернь таалул болад ирнә.

Эцкнь өдр болһн аңһучлад йовна. Эктәһән хоюрн бәәдг бәәҗ. Экнь һарад юм кеҗәхләнь, мис көвүн хойр [герт] үлднә.

Мис көвүн хойр үлдәд бәәҗәхлә, генткн мис гертәс амнь цуста, көлнь цуста һарад гүүнә. Экнь үзәд: «Я-а, энтн көвүһим идчкв!» — гиһәд, мисиг бәрәд, чавчад алчкна. Мисән алчкад, герт орҗ ирнә. Орҗ ирхлә, көвүн моһан сүл авад, наадад сууна. Өөрнь үксн моһа кевтнә. Одак көвүнд хорлх йовсн моһаг мис алад,
һарад, экднь иигҗ зәңглв. Тегәд экнь мисин толһаг уульн-уульн бәәҗ илсн
юмн.

Тегәд түүнәс авн «Ус үзлго [бәәҗ] һос тәәлдго» гисн үлгүр һарч.

«Хальмгудын домгуд, домг үлгүрмүд болн тууҗс» гидг дегтрәс