ӨВГН КӨВҮН ХОЙР

Өөрд улс олн туульта болдг. Шиңҗәңгин ард кевллин хораһин «Хан Теңгр» цуврл бичг №50 «Хан Харңһу» гидг дегтрин нег туулиг тод бичгәс кирилл бичг-үзгт буулһад бичнәвидн.

Эрт урд цагт

Өвгн көвүн хойр харһлдҗ гинә.

Тиигәд өвгнь көвүнәс:

— Көвүн, хамаһас ирвч? – гиснд көвүн:

— Һазад далаһас ирләв, — гидг җиг (частица, имеющая значение «оказывается»). Өвгн:

— Терчн дала биш, чальчаг гилү! – гиснд көвүн:

— Чальчагнь чальчаг болв чигн,

Хаңһа шовун харар урссн гилү! — гидг җиг. Өвгн:

— Терчн хаңһа шовун биш,

Бор богшурһа гилү! – гиснд көвүн:

— Бор богшурһань бор богшурһа болв чигн,

Богт чимгнь Богд хаани орднд (ордн – дворец)

Бахн болҗ! – гидг җиг. Өвгн:

— Терчн Богд хаани ордн биш,

Өвң гилү! – гиснд көвүн:

— Өвңнь өвң болв чигн,

Хоңһр алг лус

Ар үзүрәснь өмн үзүр күртл

Хөрн тавн хонг

Йовҗ гилү! — гидг җиг. Өвгн:

— Терчн хоңһр алг лус биш,

Оһтр бор элҗгн гилү! – гиснд көвүн:

— Элҗгнь элҗгн болв чигн,

Лууһин даваһар арвн уут

Хульрта хашл-көшл уга

Һарч гилү! — гидг җиг. Өвгн:

— Терчн даван биш,

Тал (в значении «степь») гилү! – гиснд көвүн:

— Талнь тал болв чигн,

Өмнк мөрнә баасн

Ардк күмни толһа деер

Тусч гилү! — гидг җиг. Өвгн уурлад:

— Юн гидг хорта көвүмбч? – гиснд көвүн:

— Хорн гидг һазрт бәәдг,

Хурһн гидг шөлнд бәәдг! – гиҗ гинә.

Өвгн:

— Юн гидг шүүтә көвүмбч? — гиснд көвүн:

— Шү гидг давснд бәәдг,

Шүүрмг гидг шуудад (шууда – мешок) бәәдг! – гидг җиг. Өвгн:

— Юн гидг агта көвүмбч? — гиснд көвүн:

— Аг гидг цәәд бәәдг,

Аадмг гидг шуудад бәәдг! – гидг җиг. Өвгн:

  • Юн гидг зүткә көвүмбч? — гиснд көвүн:
  • Зүткә гидг зүркнд бәәдг,

Заһлма теңгрт нисдг! — гидг җиг. Өвгн:

— Юн гидг җигтә көвүмбч? — гиснд көвүн:

— Җиг гидг берт бәәдг,

Җивр гидг шовунд бәәдг! – гиһәд хәрүлҗ гинә.

1993 җилин 2-гч сарин 8-д Хар-Усн шияни Г.Алтнас Б.Бат-Байр эмкдкв. Тод бичгәс кирилл бичг-үзгт Т.Очр буулһв.