КЕЗӘНӘ ХАЛЬМГУД ЯҺҖ ҮРӘН ӨСКДГ БӘӘҖ.

Кезәнәһә хотн болһнд нег көгшн күн бәәдг бәәҗ. Тер күн тер хотан толһалдг, һарддг бәәҗ. Эмгнчн болх, өвгнчн болх. Күндтә күн. Тер күүнә келсәр цугтан бәәдг бәәҗ. Хальмг күн үрдән өскхләрн, эцкән һанц көвүн болхла, арвн нәәм күрхләннь гер буулһсн болвчн, гер буулһад уга болвч әрк уух зөв өгдг бәәҗ тер көгшә. Наадкснь болхлаг гер буулһад, һурвн үртә болтлнь әрк уулһдго бәәҗ. Һурвн үртә болхланнь, әрк уух зөв өгдг бәәҗ.
Тегәд хальмг күн кезәнәһә сурһуль уга болувчн, хар ухань сән бәәҗ. Хүрм болад, хүрмд одвчн, күүк авхар одвчн, күүк күргҗ одвчн, күүнә һазрт одвчн зөв уга күн әрк уух йосн уга бәәҗ. Тер юңгад гихләг күүнә һазрт әрк ууввчн, хөннь соңсгдҗ одх. Тер әрк ууснь соңсгдхла, эк-эцктнь, ах-дүүднь, әңгднь му нерн болх. Тер төләд әлд* йовбучн, әрк уудго бәәҗ зөв уга күн.
Һурвн үр әрк уулһл уга авдг бәәҗ. һурвн үртә болвчн, ахта болхла, әрк уух зөв өгдго бәәҗ.

«Алтн чееҗтә келмрч Боктан Шаня» гидг дегтрәс

*әлд – альд