БОГД ДАЛА-ЛАМИН ХҮВЛҖ МЕНДЛСН ӨДРИН БАЙР

Мана номин йос бәргч Богд багш Дала-ламин найн зурһан насна өөнин байр — мана улан залатнрин чинр иктә өдр болҗахнь сән темдг. Эннь шин тогтсн йосн биш, йосндан ик эртәс бәрлдә батрулсн буйнта үүлин аш.

Дуута дөрвн өөрд 1578 җиләс авн 3-гч дүр хүвлһән Дала-ламла учрад, тер цагас авн ода күртл Эзн Зонкаван шаҗиг бәрҗ йовҗана. Мана удрдгч Багшин хормаһас бәрәд, ут нас наслҗ, кишг-буйнднь багтҗ йовый!

Хәәртә мана багш, ут нас наслтн, деер уга номар мана седклин хуҗриг хаңһаҗ, орчлңгин замар көтлҗ, бодьсадын санвран алдл угаһар цуг бидниг дахулад йовҗ, саңсрин зовлңгас тоньлх мөр зааҗ өгтн!

Цаста уулар күрәлсн таралңгин орнд
Тус-җирһлңгин хоцрл уга һарх орн
Нүдәр Үзгч Эрктә Данзн Җамцын
Өлмән бадм саңсрин эцс күртл оршх болтха!