Марһана түрүн орм эзлгч

«Хальмг келн өргҗлтин төвин» тавн җилин өөнд зөрүлсн «Заясн сойл» гидг нертә хальмг келн, сойл, шаҗ гүн нәрн кевәр медх марһанд Һодһан Алексейин Надежда түрүн орм эзлв. Шүлг-йөрәл бичҗ оркад, мана төвиг йөрәһәд умшв.