ТӨРСКН КЕЛНӘ СӘН ӨДРИН ҮГ

Күндтә мана улан залатнр!

Мана төрскн келнә өдр хара өдр биш. Эн өдр цуг маднд мана хальмг келнә бәәдлиг санулад, халта-аюлта кемҗәнд күрчәсинь медүлх йоста. Йир алтн делкән олн әмтн эврә келмүдән неглхн өдрлә биш, бүкл долан хонгин хөрн дөрвн цагла керглҗ йовна. Эннь келән әмд хамһалн хадһлх хамгин сән арһ.

Мадн чигн өвкнрин заясн келән нүднә цецгә мет харсҗ сәкәд бәәх йоставидн! Мана келн — мана хальмгудын өвк-деедсәс үндслҗ авсн үнлш уга өв-зөөр болҗана. Келн уга күн өвкнриннь кесг зун җилин турш хоршаҗ хурасн мергн-цецн уха, дасхл-дамшлт, гүн чинрин нәрн утхиг чигн алдад, зүүләд йовх юмн.

Дуута хальмг нерән дуудулҗ йовхин төлә эн цагас авн өңгрәд одх күртл келән сергәх, сойл-заңшлан, авг-бәрцән босхх керг-үүлд хальмг гиҗ бийән тоолҗах күн болһн оралдад босч орий! Келән үкхәс харсад, алдр өвкнртәһән залһлда-холваг батрулад, теднә әдс-йөрәлднь эврә келәрн күртхин төлә үүлдий! Халмгудын нериг хамдан ниилҗ, Замб тивин чимг болһад авый!

Хальмг кел делгрүллһнә төвин һардач
Баатрин Бат-Мөңк (Геннадий Корнеев)