ЗУЛЫН ӨДРИН БАЙР КҮРГҖӘНӘВИДН!

Нә, ода зун җилин зул өргәд,
Зун нәәмн нас наслад,
Зуңква бурхна аврлтд күртәд,
Зовлң зуурдго амулң эдләд,
Тәкл-зултн бадрад,
Тәксн бурхнтн тиниһәд,
Нарт делкәд тәкл-зулта болад,
Насн турш зол-җирһлтә болҗ,
Һалын эзн Махаһал бурхнтн өршәһәд,
Һазрин эзн, лус-савдгтн тиниһәд,
Насн деерән нас немәд,
Нарт делкәд күчән өргәд,
Бум җилин буйта болад,
Буйн төгс әмдрлтә болҗ,
Түмн җилин җирһлтә болад,
Төгс сәәхн әмдрлтә болад,
Хан-төрин хәәрнд күртәд,
Хавтха таңһчин тооснд багтад,
Өвк, аав, деедсиннь өлзәтә сәәхн йөрәлд күртәд,
Өрлг, аав-ээҗиннь өндр сәәхн наснд күрч,
Алтн тавн цогцтн эрүл, чиирг болад,
Алс-холын иргчтн гегән-сарул болҗ,
Аҗл, сурлһтн өндр-өргн амҗлтта болад,
Аҗ-әмдрлтн зол-җирһлтә болҗ,
Ард олна тооснд багтад,
Алтн делкән әрүн сәәхн өр деер
Аль сансарн аль җирһл эдләд,
Санснтн бүтәд, сәкүснтн өршәһәд,
Ки-мөрнтн делсәд, кишг-буйнтн делгрәд,
Зурһан зүүлин тооснд багтад,
Зол-җирһл эдләд бәәхитн
Йөрәл-дембрл өршәгдх болтха!