СУРҺУЛЬЧНРЛА ХАРҺАД ЭКЛВ

Февраль сарин 19-әс авн 29 күртл Хальмг келн өргҗлтин төвин көдләчнр болн «Ном» гидг оютнрин клубин гешүд хамтрад, Элст балһсна дунд сурһульмудыг эргәд, сурһульчнрла харһлдад бәәх. Үлгүрнь, эндр Элст балһсна В.Бембетовин нер зүүлһсн 10-гч дунд сурһульд «Төрскн келн — эңкр зөөр» гисн кичәл давулгдв.

Эн дунд сурһулин нәәмдгч әңгин сурһульчнриг Хальмг келн өргҗлтин төвин көдләч Виктор Джалаев Төрскн келнә туск экскурсар соньмсулв. Кичәл-күүндән (урок-беседа) болсар, бичкдүд келнә өвәрцслә таньлдв: кедү, ямаран келд, теднә бичгүд (клинопись, узелковое письмо, иероглифы, арабская графика болн Тод бичг) болн нань чигн.

«Ном» гидг оютнрин ниицәнә гешүд Баатр болн Алдр кичәл-наадар сурһульчнриг, багшнриг сергәцхәв. Иим кевәр тогтасн аҗллһн лекцәс (илдкләс) деер гиҗ сангдна, юңгад гихлә, цуг сурһульчнр эн көдлмшт орлцсн мөн.

Хальмг келн өргҗлтин төвин Зәңгллһнә үүлчлһ

«Ном» гидг оютнрин клубин цоксн зургуд