ҮРС САРИН ЙӨРӘЛ

Өлзәтә Үрс саран тосч,
Өргсн хотын күңшү, дееҗ
Деед бурхдт күрч,
Бидн теднә хәләвр-харлһар
Гем-шалтг уга бәәҗ,
Ки мөрән киискҗ,
Кишг-буян делдҗ,
Арш бурхни мөрәр дахҗ,
Алтн номан бәрҗ,
Амулң эдлҗ,
Амрч җирһцхәй!

Хальмг кел өргҗлтин төв