КФ МГГЭУ-Д ЦАҺАН САРИН АРҺ-КЕМҖӘН БОЛВ

Март сарин 2-т КФ МГГЭУ-д орс ардын нәр «Масленица», хальмг ардын нәр «Цаһан Сар» хойрт нерәдсн арһ-кемҗән (мероприятие) болв. Эн арһ-кемҗәнд Хальмг келн өргҗлтин төвин көдләч, ниигмин холвана мергҗлтн (специалист) Төрбатын Очр ирв. Эн Цаһан Сарин байрин тускар оютнрт келҗ өгв.
«Цаһана өмнк өдриг хальмгуд «бүтү өдр» гиҗ келдг. Эн өдрин асхнд хальмгуд арвн негн зүсн боорцг кенә. Тер боорцгуд болхла: җола, кет, темән, хорха, мошкмр, тоһш, өвртә тоһш, шовун, хуц, шор-билг, целвг болна.
Цаһан Сарин нег шинин хар өрлә босад, альхна эрә үзгдх цагт гер болһна күмүс цә чандг билә. Герин эр күмн цәәһән тослад, һаза һарад, «Дәәсән дарад залрҗах Окн Теңгрт цацл өргҗәнәв» гиҗ зальврад, Окн Теңгрт цацл өргдг.» — гиҗ келҗ өгв.
Энүнәс үлү Төрбатын Очр оютнрт цәәлһҗ өгв.
Пресс-служба ЦРКЯ