«ХАЛЬМГ КЕЛН ӨРҖЛТИН ТӨВ» ШИНӘС НЕЕГДВ!

Эндр, декабрь сарин 27-д, «Хальмг келн өргҗлтин төв» сәәхн шин бәәрнд неегдв. «Бурхн Багшин Алтн Сүм» гидг Хальмг Таңһчин төв сүмин демч лам Йонтн-Лодой багш, Хальмг Таңһчин Толһачин закрһана һардачин орлгч Манҗин Араш, Сурһулин болн номин министрин үүл дааҗах Әңгрин Булһн һурвн золһҗ ирлә.

Төвин закрл (директор) Баатрин Бат-Мөңк болн мана көдләчнр эврә кех көдлмшин тускар гиичнрт цәәлһәд медүлв. Ниигмлә холвгдх мергҗлтн (специалист по связям с общественностью) Төрбатын Очр ниигмин сүлҗәнә (социальные сети) көдлмшин туск келҗ өгв. Даван Борис «Хальмг келлһин негдүл» (синтезатор калмыцкой речи) шин төсвиг (проект) үзүләд, түүнә тускар медүлв. Цевгә Нарн, видеоүүлдгч (видеооператор), видеобичлг кедг хулдҗ авсн шин видеоһин мергшлин (техник) тускар келәд, мана шин белдҗ кесн видеог залрҗ ирсн гиичнрт үзүлв.

Йонтн-Лодой багш мана көдләчнрт ус буслһгчиг (термопот) белглҗ хәәрлв. Хальмг Таңһчин Толһач Хасгин Батын белглсн ахр дольгана бешиг (микроволновая печь) Манҗин Араш авч ирәд, мана төвд белглҗ бәрлүлв. Мана гиичнр хальмг йосарн йөрәлән келҗ үүлдәд, «Хальмг келн өргҗлтин төв» гидг төвин көдләчнрт сән-сәәхиг күсв.

«Хальмг келн өргҗлтин төв» Хальмг Таңһчин Толһачд болн закрһанд ик гидг ханлтан өргҗәнә! Оньдин демҗдг Хальмг Таңһчин Төв хурлд бас байсңһу седклән медүлҗәнә! Мана умшачнр, «Хальмг келн өргҗлтин төвд» туслмҗ күргсндтн бас ханм байрта бәәнә.