Төрскнә туск частр

Апрель сарин 12-т Хальмг улсин филармоньд Көглтин Даван зокасн «Төрскнә туск частр» гидг поэм-тууляр тәвгдсн наадн үзүлгдв.
Эн наадн олн күмсин дөңгәр хәләһчнрт тусхагдсмн. Җишә авад келхд, нертә көгҗмч, Хальмг Таңһчин баатр, Хальмг Таңһчин урн-зокалын (билг-эрдмин) ачта үүлдәч Манҗин Аркадь болн Хальмг Таңһчин урн-зокалын ачта үүлдәч Катан Савр наадна көгҗм зокасн билә.
Кичгә Төлән нертә Хальмг үндсни (келн-улсин) гимназин сурһульчнр нааднд орлцла.
Баахн көвүд-күүкд нааднд орлцҗ, олн-әмтиг билг-эрдмәрн байрлулснь йир сән. Келхд, хальмг келнь му биш болдгинь темдглх кергтә. Цааранднь чигн эдн келән мартлго, эврәһәрн күүндәд бәәх гиҗ нәәлҗәнәвидн.
Бичкн җөҗгчнриг (артистнриг) демҗхәр, дөңнхәр цуглрсн олн улс дунд үрврәр ирсн күмс чигн бәәсмн. Тер тоод Хальмг келн өргҗлтин төвин көдләчнр Төрбатын Очр болн Манҗин Санл.
Наадна учр-утхнь чигн басл сәәхн. Ахрар келхлә, кезәнә бәәсн нег хан уудьвртад, бийән байрлулхар седҗ. Тегәд чигн түшмлмүднь ик нәр-наад һарһсмн. Дарунь хаандан белг болһад, сәәхн дуута нег шову авч ирҗ. Тиим болв чигн шовун дуулх дурн уга бәәҗ, тагчг сууҗасмн.
Шовуг дуулулхар хан, түшмлмүдән дахулад, делкә эргәд һарла. Олн сән-сәәхн һазр эргәд, үзсклңтә орн-нутгудар зуульчлад йовв чигн, шовунь саак кевәр тагчг бәәсмн. Зуг нег өдр эдн улмта, мууха үнртә һазрт ирәд, шовунь генткн дууһан экләд дуулҗ өглә. Учрнь юундви гихлә, тер һазр шовуна төрсн нутг болдг.
Тиим кевәр олн хәләһәчнрт эн соньн сәәхн наад үзүләд Хальмг үндсни гимназин сурһульчнр Төрскн ямр чинртә болхин туск сурһмҗ олн-әмтнд медүлв.