ХАЛЬМГ МАУГЛИ

Июнь сарин негн – Бичкдүдиг харслһна өдр. Эн өдрт өсчәх көвүд-күүкдт нерәдгдсн керг-үүлдврмүд олар давулгдна. Тегәд чигн эндр Амр-Санана нертә үндни дегтрин саңд «Маугли» гидг наадн болв.

Наадыг Бичкдүдин билг-эрдмин 1-гч тойгта дунд сурһулин сурһульчнр нертә җөҗгч Тамара Параеван һардврт тәвәд үзүлсмн. 13-гч тойгта цецрлгин бичкдүд хәләһәчнр болад ирсмн.

Нааднд белдлһнә аштнь детгрин саңгин фойе җөҗгин тәәз болҗ тохрсмн. Бичкн җөҗгчнр ирсн улсиг билг-эрдмәрн болн сәәхн хальмг келәрн байрлулсмн.

Хальмг келн өргҗлтин төвин Зәңгллһнә үүлчлһ