ЮУНД ДАЙЛҺ АВДГ БОЛСМБ?

Эрт үйд Замб-Тивд Замбл хан гидг нер алдршсн ик кишг-буйнта хан бәәҗ гинә. Тиигәд хан «күмн бәәснәс төрнә, төрснәс үкнә» гидгчлн нас акҗ таал болсн үйд нутгин кишг-буйн түүниг дахад йовҗ эклсн гинә. Үүниг шаҗна лам-хувргнр шинҗлн медснәс хоор, нутг-нурһарн күмн бүкн һартан харһсарн дайлһ автха гиснд күмн бүр юм дуудҗ ирүлхин айлһар һартан харһсарн дайлһ авч нутгин кишгин һурвна негиг эргүлҗ авсн гинә. Үүнәс эклн моңһл үндстн һал тәәҗ кишг-буйан дайлх заңшлта болсн гинә.

Келгч: Чогдн, эргтә, 61 наста, Бост-Нур шияни Багш Геңгән
сүмин лован
.

Юунд — яахар
Гидгчлн — гисн учрар, гиҗәһәд
Хоор(ан) — дарунь, хөөн
Бүкн — цуһар
Бүр — болһн

Видеод «Ану хатн» киноһин тасрха