ӨӨРД ЭРГТӘЧҮД ЗҮН ЧИКНДӘН СИИК ЗҮҮХ УЧР

Зүнһар дөрвн өөрдин нутгт Ик Миңһн гидг нег өвгн эмгн хойр бәәҗ гинә. Эдн хойр үрн-садн уга бөгәд өвгнь заһс һохдҗ әмдрл өңгрүлдг бәәҗ гинә. Тиигәд нег өдр өвгнь заһс һохдхар һолд күрхләнь һолын усн улаһар урсч бәәсн гинә. Тиигәд өвгн энх оруһин улан уснас заһс һохдҗ бәәтлнь, һохднь юмн торснд татад һарһад ирхлә, зүн чикәрн һохд өлггдсн нег бичкн көвүн һарч ирҗ. Көвүнә киилңгин захд зәәдәртә товч бәәсн бөгәд эмгн өвгн хойр эн көвүг цевр сәәхн асрн өскәд һурвн нас күрснд ик бөдүн цогцта көвүн болҗ, көлг-уна даахго болсн тул үрглҗ йовһн йовдг җиг. Тиигәд Йовһн Мергн гидг нер авсн гинә. Өвгн эмгн хойр көвүндән Төмр Лаң гидг нер өгсн бую Төмр Лаңнь зүн чикнән ашгар һохд торсн учрас Зүн Һарин эргтәчүд зүн чикндән сиик зүүдг болсн гинә.

На. Бүүвә, эргтә, 58 наста, Ховг-Сәәр шияна Улан-Мөчрин кадр. Эврән меддг тус үлгриг 1989 она 10 сард эмкдкв. “Хан Теңгр” цуврл бичгин 1990 она 1-дүгәр хуһцанас соңһҗ авв.