ХАЛЬМГ КЕЛ ДЕЛГРҮЛЛҺНӘ ТӨВИН ҺАРДАЧИН ҮРС САРИН ЙӨРӘЛИН ҮГ

Ик кезәнәһәс авн мана өвкнр, улан залата хальмгуд, эврә келн, сойл, бурхна шаҗн, тууҗ-түүк, һазр-нутг – эн тавнар нег келн улс болад йовсн мөн. Эн тавн зүүл мадниг ниилүлҗ негдүләд, олн хальмгудын хоорндк холва-залһлдаг тогтагч шар зусн мет болҗ бәәсн юмн. Цуг эннь хальмгудын үндсни байр-нәәрт илрҗ һардгиг келх керг уга.

Үрс сар гидгнь мана келнлә, сойлла, бурхна шаҗнла, тууҗ-түүклә, һазр-уснла холвата, арвн цаһан буй хурах, буйнта керг-үүл ү-түмн дәкҗ икдүлн делгрүлх дүүцң эс гиҗ онц ик цаг болдгь лавта. Эрт-урд цагас нааран мана өвкнр эн Үрс сарла килнц-нүүлин үүләс, әрк-тәмкәс, махн, заһсн, өндгнәс чигн цеерлҗ, номин умшлһар бурхн-сәкүсән байсаҗ йовдг бәәсн мөн.

Йир номин буйтна үүл бүтәсн деерән, йиртмҗин хар әмтнә нәр-наад кеҗ, зунын цаган тосад угтҗ, бөк бәрлдәд, мөрәр урлдад, нум-сумн саадгин харва кеһәд, седкл авлм сәәхн дуудан дуулҗ йовдг бәәҗ. Эннь әмт ниилүләд, шаҗн, сойл, кел, баатрмудын зөрг метиг өргҗүлх лав сән цаг. Мана өвкнрин толлар Бурхн-багшин хүвлсн 2981 җилин Үрс сарин байр цуг мана нутгихнд күргҗ бәәнәв.

Ханя-тому угаһар,

Халта шилтән угаһар,

Хальмг даяр делкә

Хоцрл угаһар җирһҗ йовый!

Хальмг кел делгрүллһнә төвин ахлач Корнин Геннадий