НОХАГ ЮУНД ӨШКЛДГ УГАВ?

Кезәнә цагт нег экнр залу хойр бәәсн сәнҗ. Нег өдр нег ик хүвлһән лам ирәд, эн әәлд цә ууһад сууҗатл нохань орҗ ирәд һалын көвәд бәәсн заһсна ясыг идснд герин эзн залу босад нохан толһаһар өшкләд герәс һарһсн гинә. Лам судрт хәләхлә эн залуһин аавнь үкәд заһсн болҗ төрсн, ээҗнь үкәд нохань болҗ төрсн, өшәтн ирәд көвүнь болҗ төрсн әәл җиг гинә.

Лам түүнәсн:

— Аавинән махиг идәд, ээҗинән толһаг өшклҗ, өшәтнән өврлн теҗәдг энчн ямр йиртмҗ болҗана, — гиһәд аңхрсн гинә. Үүнәс хоор моңһл күмн ноха өшклдг уга, ноха өшклвл хөөт төрлдән төрх һазр уга болдг гиҗ цеерлх болсн гинә.

Шинҗәңд келгдҗәх домгудын хураңһуһас

Юунд — юңгад/яһад
Экнр — гергн
Хүвлһән — бурхна шаҗнд гегән, хутгтнрин нас нөгчснә хөөн сүмснь дәкн төрл олсн дүр (перерожденец)
Әәл — гер-бүл
Өшклх — ишклх
Җиг — бәәҗ (оказывается)
Түүнәсн
— энд: тегәд
Үүнәс хоор — үүнә хөөннь/дарунь
Өшклвл — ишклхлә