ХАЛЬМГ КЕЛ ДЕЛГРҮЛХ ТӨВИН ҺАРДАЧ ГЕННАДИЙ КОРНЕЕВИН «ТОД БИЧГИН» ӨДРТ ЗӨРҮЛСН ЙӨРӘЛИН ҮГ.

Күндтә мини Улан залатнр!
Эндр мана сойлын нурһн болҗах «тод бичг» эс гиҗ «тодрха үзг» гидг нерәр огт алдршсн үзг-бичгиг улан залатнрин олнд санулх өдр. «Тод бичг» мань үнәр үнлш-тоолш уга өвкнрин заясн өв-зөөр. Эн бичг уга болхла, мадн эврә хуучн тууҗ-түүкән, ном-судрмудан, үлгр-домгудан, һазр-зү, эмлһнә ухан, эрдм-шинҗллһ медлго, төөрсн зүүлг күүнә кевәр йовх билә. Үзг-бичг бәәһәд цуг бидн көдлш уга бат сүүртә, уг-төрлән медҗәх улсин негн болҗанавидн.

«Боса бийтә әмд бичг» гидг дуута нернь делгрсн мана бичгиг нег өдр биш, арвн хойр сарин турш дуту угаһар санад, соньмсад, сурад, медәд, шинҗләд йовхла, мана үй күртл хадһлгдҗ ирсн эн бичг хөөт үйнрин күртәл чигн болх. Үзг-бичг мань хальмг күүнә һол нурһн болсар, мана келн, сойл, тууҗ-түүк, заӊ-заӊшл, авг-бәрциг чигн мана үй зальглго, дорас өсч йовх баһчудын ухан-седклд орулн бәрүлҗ чадхла, эврә бийән мөӊкрүлх зам-хаалһд һарх шинҗ!

Үгин эркиг үзгин утснд келкәд,
Үй-үйин цецн уха цааснд бичҗ,
Үзг-бичгән кезә чигн мартл уга
Үрглҗд оран чимг болһад йовый!